سردبیر


دکتر غلامرضا طالقانی استاد دانشگاه تهران

مدیریت

 • gtalghaniut.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر روح اله سمیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

مدیریت دولتی

 • roohalla.samieegmail.com

مدیر داخلی


دکتر علیرضا مزیدی گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول،ایران

مدیریت دولتی

 • mazidi482003yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدتقی امینی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

 • m_aminipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمدعلی خائف الهی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

مدیریت دولتی

 • khaefelahimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محیط زیست

 • rassoulmahinygmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی مرتضوی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

مدیریت دولتی

 • m-mortazavimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر امین رضا کمالیان دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مدیریت دولتی

 • kamalian2010mgmt.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی طبری دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

مدیریت دولتی

 • mo_tabariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر تورج مجیبی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

مدیریت دولتی

 • toragmojibiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهیل سبحان اردکانی استاد، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

محیط زیست

 • s_sobhaniauh.ac.ir