براساس مصوبه بیست و دومین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1399/12/11 با راه اندازی نشریه با عنوان مدیریت سبز موافقت گردید.

 

نویسندگان محترم لطفا قبل از ثبت و ارسال مقاله، حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه کنند. رعایت شرایط و ضوابط فصلنامه الزامی است.